Neler Yeni

loglu süreli mute sistemi

Konu Yazar

tB

Haz
49
2
Kod/Altyapı adı: Komut/Altyapı adı
Açıklama: Açıklaması
Gereken Modüller: Gereken modüller
Dosyalar;

Main dosyası(index.js, main.js, bot.js vb.):

Kod:
client.on('guildMemberAdd', async(member) => { // CodeArius (webmafyasi.net)
 let mute = member.guild.roles.find(r => r.name === "Susturuldu");
 let mutelimi = db.fetch(`muteli_${member.guild.id + member.id}`)
 let süre = db.fetch(`süre_${member.id + member.guild.id}`) // CodeArius (webmafyasi.net)
 if (!mutelimi) return;
 if (mutelimi == "muteli") {
  member.send("Muteliyken Sunucudan Çıktığın için Yeniden Mutelendin!")

  member.addRole(mute.id) // CodeArius (webmafyasi.net)

  setTimeout(function(){
   // msg.channel.send(`<@${user.id}> Muten açıldı.`)
   db.delete(`muteli_${member.guild.id + member.id}`)
   member.send(`<@${member.id}> Muten açıldı.`) // CodeArius (webmafyasi.net)
   member.removeRole(mute.id);
  }, ms(süre));
 } // CodeArius (webmafyasi.net)
})


Komutlar Klasörü:

Kod:
const Discord = require("discord.js");
const ms = require("ms");
const db = require("quick.db");
const ayarlar = require('../ayarlar.json');

var sürüm = ayarlar.sürüm;
var website = ayarlar.website;
var presmi = ayarlar.presmi;
var botid = ayarlar.botid;
var botadi = ayarlar.botadi;
exports.run = async (receivedMessage, msg, args, client) => {
  let user = msg.guild.member(msg.mentions.users.first() || msg.guild.members.get(args[0]));
  if (!msg.member.hasPermission("BAN_MEMBERS")) return msg.channel.send("Bu komudu kullanabilmek için `Ban` yetkisine sahip olmanız gerek.")
  if (!msg.member.hasPermission("BAN_MEMBERS")) return msg.channel.send(`Hata! \`${user.tag}\` isimli kullanıcı bu sunucuda yetkili.`)
  let log = 'log kanal id'
  if (!log) return msg.channel.send("Mod log kanalı ayarlanmamış")
  var mod = msg.author
  var reason = args[1]
  let sebep = args.slice(2).join(' ')

  if (!user) {
    let kullanıcıgir = new Discord.RichEmbed()
      .setAuthor(botadi, presmi)
      .setColor(0x6A3DB8)
      .setDescription("Kullanıcı Etiketlemesin")
      .setFooter(`© ${botadi} | ${website} | ${sürüm}`, presmi)
      .setTimestamp()
    msg.channel.send(kullanıcıgir)
    return;
  }
  if (!reason) {
    let süregir = new Discord.RichEmbed()
      .setAuthor(botadi, presmi)
      .setColor(0x6A3DB8)
      .setDescription("Süre Belirtmedin!\nSüre: \`1s/1m/1h/1d/1w\`")
      .setFooter(`© ${botadi} | ${website} | ${sürüm}`, presmi)
      .setTimestamp()
    msg.channel.send(süregir)
    return ;
  }
  if (!sebep) {
    let sebepgir = new Discord.RichEmbed()
      .setAuthor(botadi, presmi)
      .setColor(0x6A3DB8)
      .setDescription("Süre Belirtmedin!\nSüre: \`1s/1m/1h/1d/1w\`")
      .setFooter(`© ${botadi} | ${website} | ${sürüm}`, presmi)
      .setTimestamp()
    message.channel.send(sebepgir)
  }  let mute = msg.guild.roles.find(r => r.name === "Susturuldu");

  let mutetime = args[1]
  if(!mute){
    let muteyok = await msg.channel.send("kanka \`Susturuldu\` rolünü bulamıyorum o yüzden ben açıyorum hemen")
    mute = await msg.guild.createRole({
      name: "Susturuldu",
      color: "#ff0000",
      permissions:[]
    })
    msg.guild.channels.forEach(async (channel) => {
      await channel.overwritePermissions(mute, {
        SEND_MESSAGES: false,
        ADD_REACTIONS: false
      });
    });
    muteyok.edit("tamamdır knk açtım rolü")
  }


  await(user.addRole(mute.id));
 // let birgün = 'd';
 /* let mutesüre = args[1]
    .replace(`sn`, `s`)
    .replace(`dk`, `m`)
    .replace(`sa`, `h`)
    .replace(`g`, `d`)
*/
  let mutezaman = args[1]
    .replace(`d`, " Gün")
    .replace(`s`, " Saniye")
    .replace(`h`, " Saat")
    .replace(`m`, " Dakika")
    .replace(`w`, " Hafta")
  let suspiç = new Discord.RichEmbed()
    .setAuthor(botadi, presmi)
    .setColor(0x6A3DB8)
    .setDescription("${user} kullanıcısı, ${mutezaman} süre ile susturuldu!")
    .setFooter(`© ${botadi} | ${website} | ${sürüm}`, presmi)
    .setTimestamp()
  msg.channel.send(suspiç)
  db.set(`muteli_${msg.guild.id + user.id}`, 'muteli')
  db.set(`süre_${msg.mentions.users.first().id + msg.guild.id}`, mutetime)

  const muteembed = new Discord.RichEmbed()
    .setAuthor("Bir kullanıcı susturuldu")
    .addField("Yetkili", `${mod}`,true)
    .addField("Kullanıcı", `<@${user.id}>`,true)
    .addField("Süre",`\`${mutezaman}\``,true)
    .addField("Sebep", `\`${sebep}\``,true)
    .setFooter(`© ${botadi} | ${website} | ${sürüm}`, presmi)
    .setColor(0x6A3DB8)
  msg.guild.channels.get(log).send(muteembed)

  setTimeout(function(){
    db.delete(`muteli_${msg.guild.id + user.id}`)
    user.removeRole(mute.id)
    let beraat = new Discord.RichEmbed()
      .setAuthor(botadi, presmi)
      .setColor(0x6A3DB8)
      .setDescription("<@!{user.id}> kullanıcısının susturması kaldırıldı")
      .setFooter(`© ${botadi} | ${website} | ${sürüm}`, presmi)
      .setTimestamp()
    msg.channel.send(beraat)
  }, ms(mutetime));

}
exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: true,
  aliases: [],
  permLevel: 4,
  kategori: 'moderasyon',
  category: 'moderation'
};

exports.help = {
  name: "susutur",
  description: "Belirtilen kullanıcıyı sunucu üzerinde süreli susturursunuz.",
  enname: "mute",
  endescription: "You silence the specified user for the specified time on the server.",
  usage: ""
};
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Geri
Üst